Adwokat Kamil Jagodziński
świadczy pomoc prawną w Bydgoszczy, reprezentuje klientów przed Sądami i instytucjami, udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, karnoskarbowego, rodzinnego i administracyjnego.
KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Kamil Jagodziński Nowy Rynek 5, 85 – 131 Bydgoszcz

Praktyka adwokacka

Adwokat Kamil Jagodziński od niemal 30 lat świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych, cywilnych, rodzinnych, jak również gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuje swoich mocodawców przed sądami powszechnymi i urzędami w sporach między osobami fizycznymi i prawnymi na terenie całego kraju.

W swojej wieloletniej praktyce podejmował się obrony oskarżonych w złożonych procesach karnych i karno-skarbowych. Z pełnym zaangażowaniem reprezentował klientów w sprawach rodzinnych i skomplikowanych sporach cywilnych. Każdą, powierzoną sprawę rozważa indywidualnie, szukając najbardziej korzystnego rozwiązania, odpowiadającego oczekiwaniom mocodawców. Podstawą jego działań jest obowiązujący adwokata etos zawodowy, obligujący go do działań zawsze zgodnych z literą prawa. Mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa i komfortu klienta oferowana jest konsultacja indywidualna w siedzibie kancelarii.

Adwokat Kamil Jagodziński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1991 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, pełnił funkcję sekretarza Izby.

Specjalizacje

Prawo karne

Obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach karnoskarbowych.
Występowanie w charakterze obrońców oskarżonych oraz w charakterze pełnomocników innych stron postępowania karnego zarówno w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez policję i prokuraturę, jak i sprawach sądowych we wszystkich instancjach. Możliwość także obrony w postępowaniach dyscyplinarnych.


Postępowania karne skarbowe

Adwokat Kamil Jagodziński od wielu lat reprezentuje indywidualnych podatników oraz przedsiębiorców w sprawach karnych skarbowych. Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom, którym postawiono zarzuty naruszania norm prawa podatkowego, kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Adwokat reprezentował klientów w skomplikowanych postępowaniach prowadzonych przed organami skarbowymi oraz sądami karnymi, w szczególności dotyczących naruszeń procedury podatkowej, bezpodstawnego zwrotu podatku, nieprawidłowości w składanej informacji podsumowującej czy oszustw podatkowych.


Sprawy rodzinne

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, oferuję pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i o separację, o podział majątku, a także w sprawach alimentacyjnych, czy też dotyczących bezpośrednio dzieci i ich opieki (również w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski), zapewniając dyskrecję i komfort klienta, mając na względzie i rozumiejąc specyfikę postępowań w tej dziedzinie.


Powództwa cywilne

Praktyka adwokacka skupia się na rozstrzyganiu skomplikowanych problemów prawa cywilnego. Adwokat Kamil Jagodziński w trakcie niemal 30 letniego stażu prowadził szereg spraw z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności nabycia i ochrony prawa własności, posiadania rzeczy, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności. Adwokat dzieli się swoją praktyką w rozwiązywaniu spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych. Wśród specjalizacji jest również dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz opiniowanie projektów wszelkich umów.


Prawo spadkowe

Sprawo o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i znoszenie współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, podważanie treści testamentu, rozliczanie darowizn czy podział majątku spadkowego należą do najważniejszych specjalizacji adwokata Kamila Jagodzińskiego. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala zagwarantować kompetentną poradę w danej sytuacji oraz właściwą reprezentację w postępowaniu sądowym.


Wsparcie przedsiębiorców

Doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarówno tej jednoosobowej jak i wszelkiego rodzaju spółek. Adwokat Kamil Jagodziński świadczy pomoc prawną wspólnikom spółek cywilnych, jawnych, komandytowych. Doradza również w procesie tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych.

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokata Kamila Jagodzińskiego mieści się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 5.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Jagodziński
85 – 131 Bydgoszcz, Nowy Rynek 5

Gwarancja zachowania tajemnicy adwokackiej jest dla adwokata Kamila Jagodzińskiego najwyższym priorytetem.
Tajemnica ta obejmuje wszystko, o czym adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Zachowanie pełnej poufności jest najwyższym obowiązkiem adwokata, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Kontakt

Adwokat Kamil Jagodziński
tel. kom.: +48 605 586 101
e-mail: efor@post.pl

Niniejsza witryna służy poinformowaniu o działalności zawodowej i praktyce adwokackiej, co jest zgodne
z zasadami Kodeksu Etyki Adwokackiej i obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji.